Integritetspolicy

Uppdaterad juli 2023

Dr. Loges + Co. GmbH ansvarar för denna webbplats. Följande dataskyddsinformation vill informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter, som vi behandlar i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Data är all information om dig, såsom ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum eller IP-adress. Vänligen läs dataskyddsinformationen i sin helhet, inte bara innan du använder denna webbplats eller överför information till oss via denna webbplats.

 

Vi glädjer oss mycket över ditt intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för ledningen i Dr. Loges + Co GmbH. När du går in på vår webbplats samlas information automatiskt in. Denna information (serverloggfiler) inkluderar till exempel typen av webbläsare, vilket operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör och liknande. Detta är uteslutande information som inte tillåter att några slutsatser kan dras om din person. Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt leverera innehållet på webbsidor som du efterfrågat och är obligatorisk när du använder Internet. Anonym information av detta slag utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.
Med hjälp av denna dataskyddsinformation vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av oss. Vidare informeras registrerade om de rättigheter som de har rätt till genom denna dataskyddsinformation.

Som registeransvarig har Dr. Loges + Co. GmbH implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats.

Allmän information om dataskydd hos Dr. Loges + Co. GmbH
Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

 

Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
Tyskland
Tel.: +49 (0) 4171 707 152

 

Vi har utsett ett oberoende dataskyddsombud:

 

Thilo Noack
Shared IT Professional GmbH & Co KG
Saebystr. 17a
24576 Bad Bramstedt
Tyskland

 

Du kan nå denna person på: datenschutz@loges.de.
För att hävda rättigheter inom ramen för dataskydd eller för frågor angående användning, insamling eller behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta: datenschutz@loges.de

Definitioner

Dataskyddsinformationen från Dr. Loges + Co. GmbH är baserad på de villkor som innefattas av det europeiska direktivet och förordningen vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsinformation ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de begrepp som används i förväg.
Vi använder bland annat följande begrepp i detta sekretessmeddelande:

(a) personuppgifter
Personuppgifter avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(b) berörd person
Med den registrerade avses varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

(c) bearbetning
Behandling är varje hantering eller uppsättning av hanteringar som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg, såsom insamling, inspelning, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

(d) förbehåll i behandlingen
Förbehåll i behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

(e) profilering
Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter relaterade till den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

(f) pseudonymisering
Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

(g) registeransvarig eller person som är ansvarig för behandlingen
Behandlingsansvarig eller personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet, regeringsorgan eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess utnämning föreskrivas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

(h) behandlare
Behandlare avser en fysisk eller juridisk person, myndighet, regeringsorgan eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

(i) mottagare
En mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, regeringsorgan eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare.

(j) Tredje part
Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, regeringsorgan eller annat organ än den registrerade, personuppgiftsansvarig, registerföraren och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den personuppgiftsansvariges eller registerförarens direkta ansvar.

(k) samtycke
Med samtycke avses varje fritt given specifik och informerad indikation av den registrerades önskemål i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling genom vilken den registrerade anger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

 

Berörda grupper av människor
Vår webbplats vänder sig till alla kunder, anställda, tjänsteleverantörer, partners, arbetssökande och andra intresserade. Vi förser dessa grupper av människor med information om vårt företag.

 

Insamling av allmän data och information

Webbplatsen för Dr. Loges + Co. GmbH samlar in en rad allmänna uppgifter och information varje gång en registrerad eller ett automatiserat system anropar webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Följande data kan samlas in: (1) webbläsartyperna och versionerna som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem kommer åt vår webbplats (en så kallad hänvisning), ( 4) de underwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av attacker mot våra IT-system.
Vid användning av dessa allmänna uppgifter och information drar Dr. Loges + Co. GmbH inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information (1) för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) för att optimera innehållet på vår webbplats och reklam för dessa, (3) för att säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken på vår webbplats, och (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar Dr. Loges + Co. GmbH anonymt insamlad data och information å ena sidan, och å andra sidan, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten för vårt företag, så att vi i slutändan kan säkerställa en optimal nivå skydd för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad. Denna data kan lagras i upp till 7 dagar. Efter en teknisk utvärdering raderas dessa uppgifter. Enligt art. 6 paragraf 1 mening 1 lit. f GDPR tjänar denna datainsamling till att skydda våra legitima intressen av korrekt presentation av vårt erbjudande, vilket väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.


Samtyckesverktyg “cookies” (kakor)

Vi använder cookie-samtyckesverktyget "Cookiebot" från leverantören Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, för att erhålla effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke.
Genom att integrera detta samtyckesverktyg visas användarna en banner när de går in på sidan, där de kan ge sitt samtycke för vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer genom att kryssa i lämplig ruta. Verktyget blockerar inställningen av alla cookies som kräver samtycke tills respektive användare ger motsvarande samtycke genom att kryssa i motsvarande ruta. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på din respektive slutenhet om du har gett ditt samtycke. För att cookie-samtyckesverktyget tydligt ska kunna tilldela sidvisningar till enskilda användare och individuellt registrera, logga och lagra samtyckesinställningarna du har gjort under en sessionslängd, samlas viss användarinformation (inklusive IP-adressen) in när vår webbplatsen anropas av verktyget för cookie-samtycke, överförs till servern hos leverantören av cookie-samtyckesverktyget och lagras där. Denna databehandling utförs i enlighet med art. 6 (1) f) GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en juridiskt kompatibel, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed i en juridiskt kompatibel design av vår webbplats. Ytterligare rättslig grund för den beskrivna databehandlingen är art. 6 paragraf 1 lit. c) GDPR. Som ansvarig part är vi föremål för den rättsliga skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.


Användning av “cookies” (kakor)

Utöver tidigare nämnda data används cookies eller liknande teknologier såsom pixlar (nedan allmänt kallade "cookies") på din dator när du använder och besöker vår webbplats. Cookies är antingen små databaser som lagras av din webbläsare på din slutenhet för att lagra viss information, eller bildfiler som pixlar. Nästa gång du anropar vår webbplats med samma terminalenhet skickas informationen som lagras i cookies sedan tillbaka antingen till vår webbplats ("förstapartscookie") eller till en annan webbplats som cookien tillhör ("tredjepartscookie") .

Genom den lagrade och returnerade informationen känner respektive webbplats igen att du redan har anropat och besökt den med webbläsaren på din slutenhet. Vi använder denna information för att optimalt utforma och visa webbplatsen enligt dina önskemål. Endast själva cookien identifieras på din slutenhet. Eventuell ytterligare lagring av personuppgifter sker endast med ditt uttryckliga samtycke eller om detta är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som erbjuds och nås av dig i enlighet därmed.

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

 • Ovillkorligt nödvändiga cookies (typ a)
 • Funktions- och prestandacookies (typ b)
 • Cookies som kräver samtycke (typ c)

Nödvändiga cookies (typ a)
Nödvändiga cookies säkerställer funktioner utan vilka du inte kan använda våra webbplatser som avsett. Dessa cookies används uteslutande av oss och är därför förstapartscookies. Det innebär att all information som lagras i cookies returneras till vår webbplats.
Nödvändiga cookies används till exempel för att säkerställa att du som registrerad användare alltid förblir inloggad när du besöker olika undersidor på vår webbplats och därmed inte behöver ange dina inloggningsuppgifter igen varje gång du anropar en ny sida.
Användningen av nödvändiga cookies på vår webbplats är möjlig utan ditt medgivande. Av denna anledning kan cookies som är absolut nödvändiga inte individuellt avaktiveras eller aktiveras. Du har dock möjlighet att generellt inaktivera cookies i din webbläsare när som helst (se nedan).

 

Funktions- och prestandacookies (typ b)
Funktionella cookies tillåter vår webbplats att lagra information som du redan har lämnat (som registrerat namn eller språkval) och erbjuder dig förbättrade och mer personliga funktioner baserat på denna information. Dessa cookies samlar bara in och lagrar anonym information, så de kan inte spåra dina rörelser på andra webbplatser.
Prestandacookies samlar in information om hur våra webbplatser används för att förbättra deras attraktionskraft, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss att till exempel avgöra om och vilka undersidor på vår webbplats som besöks och vilket innehåll användare är särskilt intresserade av. Vi registrerar i synnerhet antalet gånger en sida besöks, antalet undersidor som besöks, tiden som spenderats på vår webbplats, ordningen på de besökta sidorna, vilka söktermer som ledde dig till oss, landet, regionen och, i förekommande fall, staden från vilken åtkomsten görs, samt andelen mobila enheter som har tillgång till våra webbplatser. Vidare registrerar vi rörelser, "klick" och “scrollning“ med datormusen för att förstå vilka områden på vår webbplats som är av särskilt intresse för användarna. Som ett resultat kan vi skräddarsy innehållet på vår webbplats mer specifikt efter våra användares behov och optimera vårt erbjudande. IP-adressen till din dator som överförs av tekniska skäl anonymiseras automatiskt och tillåter oss inte att dra några slutsatser om den enskilda användaren.
Du kan när som helst invända mot användningen av funktions- och prestandacookies genom att justera dina cookieinställningar därefter.
Rättslig grund: Art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR

 

Cookies som kräver samtycke (typ c)
Cookies som varken är absolut nödvändiga (typ a) eller funktionella eller prestandacookies (typ b) används endast efter ditt samtycke.
Vi förbehåller oss rätten att även använda information som erhålls med hjälp av cookies från en anonymiserad analys av användarbeteendet hos besökare på våra webbplatser för att visa specifik reklam för vissa av våra produkter för dig på våra egna webbplatser. Vi tror att detta gynnar dig som användare eftersom vi visar reklam eller innehåll som vi tror, baserat på ditt surfbeteende, matchar dina intressen och därför är det mindre sannolikt att du visas slumpmässigt spridd reklam eller specifikt innehåll som kan vara av mindre intresse för du.
Marknadsföringscookies kommer från externa reklamföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som användaren besöker för att skapa riktad reklam för användaren.
Rättslig grund: Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR

 

Välja bort marknadsföringskakor
Du kan också hantera cookies som används för onlineannonsering genom verktyg som utvecklats i många länder som en del av självregleringsprogram, till exempel den USA-baserade https://www.aboutads.info/choices/  eller den EU-baserade http:// www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .
Rättslig grund: Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR

 

Hantering och radering av alla cookies
Dessutom kan du ställa in din webbläsare så att cookies i allmänhet förhindras från att sparas på din slutenhet eller så tillfrågas du varje gång om du godkänner att cookies används. När cookies väl har ställts in kan du också radera dem när som helst. Du kan ta reda på hur allt detta fungerar i detalj i hjälpfunktionen i din webbläsare.

Vi använder följande cookies som beskrivs här för följande ändamål:

Facebook fansida

Vi har integrerat en komponent av Facebook-tjänsten på vår hemsida, som är en länk till vår Facebook-fansida. Vi använder den tekniska plattformen från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (hädanefter: Facebook) för informationstjänsten som erbjuds här.

Enligt EU-domstolen finns det ett gemensamt ansvar i den mening som avses i artikel 26 i GDPR mellan Facebook och operatören av en Facebook-fansida för de personuppgifter som behandlas via Facebook-fansidan. Av denna anledning har vi slutit ett gemensamt ansvarsavtal med Facebook.

När du går in på en Facebook-fansida överförs din slutenhets IP-adress till Facebook. Enligt Facebook anonymiseras denna IP-adress och raderas efter 90 dagar, åtminstone om det är en tysk IP-adress. Dessutom lagrar Facebook ytterligare information om sina användares slutenheter, t.ex. webbläsaren som används. Detta kan göra det möjligt för Facebook att tilldela IP-adresser till enskilda användare. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto när du besöker vår fansida, lagras en cookie med ditt Facebook-ID på din slutenhet. Baserat på denna cookie kan Facebook spåra att du har besökt vår fansida och hur du har använt den. Facebook använder denna information för att presentera innehåll eller reklam som är skräddarsydd för dig. Om du inte vill ha detta bör du logga ut från ditt Facebook-konto eller avaktivera funktionen "förbli inloggad". Vi rekommenderar också att du tar bort cookies på din enhet och att du stänger och startar om din webbläsare. Denna process raderar Facebook-information som Facebook kan använda för att skapa en länk till dig. Men om du vill använda de interaktiva funktionerna på vår fansida måste du logga in på Facebook igen med din Facebook-inloggningsinformation. Detta gör det också möjligt för Facebook att skapa en länk till dig igen. På vilket sätt Facebook använder uppgifterna från besök på Facebook-sidor för sina egna syften, i vilken utsträckning aktiviteter på Facebook-sidan är tilldelade enskilda användare, hur länge Facebook lagrar dessa uppgifter och om uppgifter från ett besök på Facebook-sidan förs vidare till tredje part, anges inte slutgiltigt och tydligt av Facebook och är inte känd för oss. Som användare av vår fansida kan vi endast hänvisa dig till Facebooks integritetspolicy. Uppgifterna som samlas in om dig i detta sammanhang behandlas av Facebook och kan överföras till länder utanför EU.

Facebook beskriver i allmänna termer vilken information de får och hur den används i sina riktlinjer för dataanvändning. Där hittar du även information om hur du kontaktar Facebook och om inställningarna för annonser. Riktlinjerna för dataanvändning finns på följande länk: http://se-se.facebook.com/about/privacy . Alternativ för att välja bort kan ställas in här: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  och här http://www.youronlinechoices.com .

Överföringen och vidarebearbetningen av användarnas personuppgifter till tredjeländer, såsom USA, samt därmed sammanhängande eventuella risker för dig som användare kan inte bedömas av oss som operatör för Facebook-fansidan.

Insiktsfunktion

Facebook tillhandahåller också en rad statistiska uppgifter för fanpage-operatörer som en del av den så kallade "Insights"-funktionen. Denna statistik genereras och tillhandahålls av Facebook. Vi som operatör av fansidan har inget inflytande på skapandet, i synnerhet kan vi inte förhindra denna funktion. Inom ramen för funktionen "Insikter" presenteras följande information för oss för kategorierna "fans", "prenumeranter", "personer som nås" och "interagerande personer" under en valbar tidsperiod: Sidaktiviteter såsom sidvisningar , förhandsvisningar av sidan, åtgärder på sidan; nå aktiviteter som "gilla-markeringar", personer som nåtts och rekommendationer, postaktiviteter som interaktioner med inlägg, videovisningar, kommentarer, delat innehåll. Dessutom förses vi med statistisk information om de Facebook-grupper som är länkade till vår fansida. I enlighet med Facebooks användarvillkor, som varje användare har samtyckt till som en del av att skapa en Facebook-profil, kan vi också identifiera prenumeranter och fans av sidan och se deras profiler och annan delad information från dem. Facebook tillhandahåller mer detaljerad information om detta på följande länk: http://se-se.facebook.com/help/pages/insights .

Vi använder denna data, som är tillgänglig i aggregerad form, för att göra inlägg och aktiviteter på fansidan mer attraktiva för användare, till exempel för att planera innehållet och tidpunkten för inlägg.

Vi lagrar informationen som överförs av Facebook högst så länge som ditt intresse för radering eller anonymisering inte råder. Om du inte längre vill ha den databehandling som beskrivs här i framtiden, vänligen avbryt anslutningen av din användarprofil till vår fansida genom att använda funktionerna "Jag gillar inte längre den här sidan" och/eller "Prenumerera inte på denna sida".

Vi rekommenderar att du riktar eventuella förfrågningar om information eller andra frågor angående dina rättigheter, som anges i slutet av denna integritetspolicy, direkt till Facebook, eftersom endast Facebook har full tillgång till användardata. Skulle du ändå rikta din förfrågan till oss kommer den givetvis fortfarande att behandlas och vidarebefordras till Facebook.

Google Analytics 4 (GA4)

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), för att analysera användningen av webbplatser.

Vid användning av Google Analytics 4 används så kallade "cookies". Cookies är databaser som lagras på din terminalenhet och möjliggör en analys av din användning av en webbplats. Informationen som samlas in av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen som överförs av din terminalenhet, förkortad med de sista siffrorna, se nedan) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras och bearbetas där. Detta kan också leda till överföring av information till servrarna hos Google LLC, ett företag baserat i USA, där informationen kan komma att behandlas ytterligare. GA4 erbjuder även spårning på serversidan, vilket gör att vi kan pseudonymisera användardata på vår egen server och först därefter överföra dem till Google.

När du använder Google Analytics 4 samlas den IP-adress som överförs av din terminalenhet när du använder webbplatsen automatiskt in och behandlas endast på ett pseudonymiserat sätt, så att informationen som samlas in inte kan relateras direkt till en person. Denna automatiska pseudonymisering utförs genom att förkorta IP-adressen som överförs av din terminalenhet av Google inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med de sista siffrorna.

Google använder denna och annan information för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om din webbplatsaktiviteter och användningsbeteende och för att förse oss med andra tjänster relaterade till din webbplats och internetanvändning. I detta sammanhang kommer den IP-adress som överförs och förkortas av din terminalenhet inom ramen för Google Analytics 4 inte att slås samman med annan data från Google. Data som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 kommer att bevaras i 2 månader och raderas sedan.

Google Analytics 4 gör det möjligt för oss att känna igen de så kallade "demografiska egenskaperna" hos en användare via webbläsarens digitala fingeravtryck. Detta gör det möjligt för oss att analysera information om ålder, kön och intressen hos webbplatsanvändare över enheter på basis av en utvärdering av intressebaserad reklam och genom att använda information från tredjepartsleverantörer. Detta gör det möjligt att fastställa och särskilja användargrupper på webbplatsen i syfte att rikta marknadsföringsåtgärder. Data som samlas in via de "demografiska egenskaperna" kan dock inte tilldelas en specifik person och därmed inte heller till dig personligen. Dessa data som samlas in via funktionen "demografiska egenskaper" bevaras i två månader och raderas sedan.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den slutenhet som du använder för användningen av webbplatsen, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6 paragraf 1 avsnitt a) GDPR. Utan ditt medgivande kommer Google Analytics 4 inte att användas under din användning av webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst via "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Vi har slutit ett så kallat orderhanteringsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4, vilket ålägger Google att skydda våra webbplatsanvändares data och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För att säkerställa efterlevnaden av den europeiska dataskyddsnivån, även vid eventuell överföring av data från EU eller EES till USA och eventuell vidarebehandling där, hänvisar Google till EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, som vi har avtalat med Google.

Ytterligare juridisk information om Google Analytics 4, inklusive en kopia av de ovannämnda standardavtalsklausulerna, finns på https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se och på https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google Signals 

Vi har aktiverat tilläggsfunktionen Google Signals i Google Analytics, som utökar de nuvarande funktionerna för att samla in mer anonym data från dig. Den här funktionen inkluderar spårning över flera enheter, vilket innebär att din data kan analyseras på alla dina enheter. När Google-signaler är aktiverade samlas data in och länkas till ditt Google-konto så att Google kan känna igen din aktivitet på vår webbplats från olika enheter. Med den här funktionen kan vi köra remarketingkampanjer över flera enheter och visa dig vårt erbjudande på andra webbplatser.
Dessutom kan vi se andra besöksdata som din plats, sökhistorik och åtgärder på vår webbplats. Detta ger oss mer meningsfulla reklamrapporter och data om dina intressen och demografi, inklusive din ålder, språk, plats och kön. All denna information hjälper Google Analytics att identifiera målgrupper eller grupper av människor och gör det möjligt för oss att bättre förstå ditt beteende, dina preferenser och intressen. Syftet är att optimera och anpassa våra produkter och tjänster för att möta dina behov. De insamlade uppgifterna förfaller som standard efter 26 månader. Det är alltid anonyma uppgifter. Detta tillåter oss inte att skapa en användarprofil (profilering). Du kan hantera eller radera denna data i ditt Google-konto. Aktiviteten hos Google Signals kräver alltid ditt samtycke till personlig reklam i ditt Google-konto. Du kan hitta mer information om detta på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=se&ref_topic=7668613 
Rättslig grund: Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Google Optimize

Vår webbplats använder webbanalys- och optimeringstjänsten "Google Optimize", som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (hädanefter "Google Optimize"). Vi använder tjänsten Google Optimize för att öka attraktionskraften, innehållet och funktionaliteten på vår webbplats genom att spela upp nya funktioner och innehåll för en procentandel av våra användare och statistiskt utvärdera förändringen i användning. Google Optimize är en undertjänst till Google Analytics.
 
Google Optimize använder cookies för att optimera och analysera din användning av vår webbplats. Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder Google Optimize med IP-anonymisering aktiverad så att din IP-adress i förväg förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsoptimeringstester och relaterad webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till oss.
Rättslig grund: Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Taboola

Vi använder tjänsten Taboola. Leverantören är Taboola Germany GmbH, Alt-Moabit 2, 10557 Berlin. Detta är för marknadsförings- och analysändamål inom ramen för ditt samtycke. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via samtyckesverktyget. Med hjälp av den cookie som sedan ställs in kan dina besök på vår webbplats, men även på andra webbplatser som använder tjänsten, spåras. För mer information om dataskydd på Taboola, besök: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy 

Adform 

Vi använder Adform-tjänsten från företaget Adform Germany GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Tyskland på vår hemsida. Användningen av Adforms gör det möjligt för oss att analysera enskilda användares surfbeteende. Syftet är att förbättra vårt erbjudande för användaren. Uppgifterna som lagras i denna process behandlas i anonym form. En direkt tilldelning till specifika personer är därför inte möjlig. Uppgifterna behandlas uteslutande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De uppgifter som behandlas i detta sammanhang är främst användarens IP-adress och användarens surfbeteende.
Dessa uppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att utvärdera användarnas beteende.
För mer information, se Adforms sekretesspolicy: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/  .
Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR

Outbrain

Outbrain skapar en användarprofil när du besöker en webbplats där Outbrain är inbäddad. Den här profilen lagrar innehållet du har sett eller läst så att Outbrain kan rekommendera ytterligare intressebaserat innehåll eller visa reklam till dig. Syftet med att använda denna tjänst är därför marknadsförings- och analyssyften. För att skapa en användarprofil lagras information som din enhetstyp, IP-adress, webbläsartyp, besökta webbsidor och lästa artiklar, åtkomsttid och enhets-ID.
Dessutom använder vi Outbrain-pixeln för att avgöra om du redan har ett Outbrain-användar-ID när du använder vår webbplats. Detta gör det möjligt för annonsörer från Outbrains annonsnätverk att mäta hur effektiva respektive kampanj är.

Eftersom deras samtycke krävs för användningen av dessa tjänster är användningen av dessa tjänster uteslutande baserad på Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

För mer information, se Outbrains sekretesspolicy på: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy .
En lista över alla cookies som används av Outbrain finns här: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/ .
Du kan se och ändra din intresseprofil under denna länk: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home .

E-mail newsletter

Vi erbjuder ett nyhetsbrev via e-post för att ge information om våra preparat, tjänster och allt om naturmedicin. Vi använder programvaran CleverReach från leverantören CleverReach GmbH & Co KG //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede/Tyskland.
Du kan registrera dig för detta nyhetsbrev genom att ange en e-postadress; information utöver e-postadressen är frivillig. Vi använder de insamlade uppgifterna i syfte att registrera oss för nyhetsbrevet för att skicka motsvarande nyhetsbrev och utvärdera ditt klickbeteende i e-postmeddelanden (öppningar, klick) för att förbättra vårt erbjudande och för att genomföra marknadsföringsanalyser.

Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för registreringsprocessen. När du har registrerat dig får du ett e-postmeddelande där du måste klicka på en länk för att bekräfta din registrering. På så sätt förhindrar vi obehöriga tredje parter från att registrera sig med din e-postadress. Vi loggar registreringsprocessen för att kunna bevisa processen i enlighet med lagkrav. IP-adressen för den anropande slutenheten, datum och tid för registrering lagras. Uppgifterna du lämnar kommer att lagras så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Nyhetsbrevet skickas vanligtvis ut en gång i månaden ("regelbundet"). I enskilda fall (t.ex. vid speciella kampanjer) kan kontakt också tas veckovis.
Vi använder också remarketingåtgärder för att visa dig relevant onlineannonsering i varje enskilt fall.

Denna insamlade data raderas automatiskt efter 24 månader om du inte längre svarar på nyhetsbrevet, t.ex. öppen (inaktivitet). Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet kan du när som helst avbryta mottagandet av nyhetsbrevet och avregistrera dig i enlighet med detta. För att göra det, klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, du kommer sedan att guidas genom avregistreringsprocessen, eller skicka oss din återkallelse via e-post.
Rättslig grund: Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR

Google Tag Manager

Med Google Tag Manager kan marknadsförare hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Taggstyrningen tillhandahåller endast utlösning av taggar. För dessa respektive tredjepartsleverantörer finns motsvarande förklaringar i denna integritetspolicy. Google Tag Manager använder dock inte denna data. Om du har ställt in eller på annat sätt avaktiverat cookies kommer detta att observeras för alla spårningstaggar som användes med Google Tag Manager, så verktyget ändrar inte dina cookieinställningar.
Den rättsliga grunden är art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Google Ads

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av annonsmedia (så kallade Google Ads). Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är i förhållande till reklamkampanjernas data. På så sätt driver vi intresset av att visa dig reklam som är av intresse för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av annonskostnaderna.

Dessa annonser levereras av Google via så kallade "annonsservrar". För detta ändamål använder vi annonsservercookies, som kan användas för att mäta vissa parametrar för att mäta framgång, såsom visning av annonser eller klick från användare. Om du kommer åt vår webbplats via en Google-annons kommer Google Ads att lagra en cookie på din slutenhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Det unika cookie-id, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning) och information om att välja bort (markerar att användaren inte längre vill bli adresserad) lagras vanligtvis som analysvärden för detta kaka.

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som lagras på deras dator ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den sidan. En annan cookie tilldelas varje Ads-kund. Cookies kan därför inte spåras via Ads-kunders webbplatser. Vi själva samlar inte in eller behandlar några personuppgifter i ovannämnda reklamåtgärder. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. Dessa utvärderingar gör det möjligt för oss att se vilka av de reklamåtgärder som används som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammediet; i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på basis av denna information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av de data som samlas in av Google genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom integrationen av annonser får Google den information som du har anropat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kan hämta och lagra din IP-adress.

Tredjepartsleverantörsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR

Youtube

Vi har integrerat videor från leverantören Youtube, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Ireland, i vårt onlineerbjudande, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring. Syftet med behandlingen är mot bakgrund av marknadsföring.

Genom att besöka webbplatsen får YouTube informationen om att du har kommit åt motsvarande undersida på vår webbplats. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas ditt konto direkt. Om du inte vill att din data ska kopplas till din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem i syfte att annonsera, marknadsundersökningar och/eller utforma sin webbplats i linje med kraven. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och bearbetning av YouTube, se YouTubes sekretesspolicy. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet:
https://policies.google.com/privacy .
För att upprätta en adekvat säkerhetsnivå måste ditt samtycke enligt art. 49 (1) a) GDPR kan fungera som den rättsliga grunden för överföringen till tredje land.

För att skydda dina rättigheter och personuppgifter har vi integrerat Youtube med en så kallad tvåklickslösning, som endast överför data till Google efter att du uttryckligen har aktiverat videofunktionen.

Dessutom erbjuder Google ett antal sätt att invända mot insamling av personuppgifter från Google: https://policies.google.com/privacy#infochoices 
Rättslig grund: Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR

DocCheck

Cookie information
DocCheck använder så kallade "cookies", vilket är databaser som lagras i användarens webbläsare för att underlätta användningen av tjänsterna. Informationen som genereras av dessa cookies överförs endast till DocChecks servrar och delas inte med webbplatsoperatören eller andra tredje parter. Dataöverföring till länder utanför EU sker inte.

Cookie 1

Doccheck_användar_id

Aktiverar en enkel inloggning för alla DocCheck-inloggningar.

Livstid = 1 session

Cookie 2

Doccheck_scu_data

Tjänar till att tillhandahålla lämpligt innehåll på grundval av pseudonymiserade identifieringsdata (t.ex. yrke, land, språk).

Livstid = 1 år

Protokolldata
I samband med användningen av DocCheck-lösenordsskyddet samlar DocCheck in så kallade protokolldata (IP-adress, åtkomstdatum, åtkomsttid, referens-URL, information om hårdvara och mjukvara som används såsom webbläsarfunktioner, enhetsinformation såsom upplösning ) för användaren, med start från webbplatsen för informationsleverantören som bäddar in inloggningen via "embed" eller iFrame på webbplatsen.
Dessa data används inte för att dra slutsatser om personen, utan används för att säkerställa korrekt visning av sidan eller iFrame-innehållet och/eller säkerheten för DocCheck-tjänsterna.
Vi använder DocCheck tillsammans med det nödvändiga registreringsförfarandet som en identifieringstjänst.

 

DocCheck Single Sign-on
Vi använder identifieringstjänsten "DocCheck" från DocCheck Medical Services GmbH för registrering och godkännandebevis på sidor med begränsad åtkomst. För att göra detta måste du ange ditt användarnamn och lösenord i DocCheck-inmatningsmallen. Uppgifterna som behandlas med hjälp av cookies (se ovan) överförs endast till servern hos DocCheck Medical Services GmbH.
Den rättsliga grunden är art. 6 paragraf 1 sid. 1 lit. en GDPR.

Beställningsformulär för befintliga kunder

Vi erbjuder våra befintliga kunder möjligheten att göra en beställning via vårt onlineformulär skapat för detta ändamål. För beställningen behöver vi din e-postadress och kundnummer. Syftet med behandlingen är orderhanteringen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 paragraf 1 b) GDPR. Mottagare av uppgifterna är vår orderhantering (intern), samt vårt CRM-system (orderbehandlare/tjänsteleverantör), uppgifterna lagras inom EU.
Vi lagrar de uppgifter som samlas in i detta sammanhang i 10 år i enlighet med lagringstiden enligt skattelagstiftningen.

Kontakt per telefon

Om du kontaktar någon av våra anställda per telefon kommer dina personuppgifter att behandlas i den utsträckning som behövs för att hantera din begäran. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 paragraf 1 sid. 1 lit. en GDPR.
Vi lagrar endast dina uppgifter för att behandla din begäran i enlighet med lagkraven. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När respektive samtal med frågeställaren har avslutats börjar den lagstadgade perioden löpa. Samtalet avslutas när omständigheterna talar för att saken i fråga är slutgiltigt klarlagd och lagring inte längre behövs för eventuella följdfrågor från vederbörande.
Vi vill påpeka att behandlingen av dina överförda uppgifter såsom hälsouppgifter i den mening som avses i art. 9 paragraf 1 GDPR, bygger på art. 6 paragraf 1 mening 1 lit. c och art. 9 paragraf 2 lit. h GDPR i samband med. tyska § 22 § (1) nr. 1 lit. b BDSG i syfte att behandla din begäran. Vi är enligt lag skyldiga att lagra hälsodata under en period på minst 10 år i enlighet med den tyska läkemedelslagen.

Kontakt med oss via e-post och kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post eller via vårt kontaktformulär, de uppgifter du lämnar (din e-postadress, ditt namn och ditt telefonnummer, i förekommande fall, samt andra särskilda personuppgifter såsom hälsouppgifter, i förekommande fall) kommer att lagras av oss för att kunna svara på dina frågor. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke enligt art. 6 paragraf 1 sid. 1 lit. en GDPR. Vi raderar de uppgifter som samlas in i detta sammanhang efter att lagring inte längre är nödvändig, t.ex. när din begäran har behandlats eller efter utgången av tidsfristerna om särskilda kategorier av personuppgifter ingår. I annat fall begränsas behandlingen om det finns juridiska skyldigheter att behålla uppgifter.
Vi vill påpeka att behandlingen av dina överförda uppgifter såsom hälsouppgifter i den mening som avses i art. 9 paragraf 1 GDPR, bygger på art. 6 paragraf 1 mening 1 lit. c och art. 9 paragraf 2 lit. h GDPR i samband med. tyska § 22 § (1) nr. 1 lit. b BDSG i syfte att behandla din begäran. Vi är enligt lag skyldiga att lagra hälsodata under en period på minst 10 år i enlighet med den tyska läkemedelslagen.

 

Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra personuppgifter om den registrerade endast under den tid som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller där det föreskrivs i det europeiska direktivet och förordningen eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige lyder under.
Om syftet med lagring inte längre gäller eller om en lagringstid som föreskrivs av EU-direktivet och förordningen eller annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagbestämmelserna.

 

Rättsliga grunder för behandlingen

Artikel 6.1 meningen 1 lit. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för vårt företag för behandlingsverksamhet där vi inhämtar samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av annan tjänst eller motprestation , grundar sig behandlingen på artikel 6.1 meningen 1 lit. b GDPR. Detsamma gäller bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för genomförandet av åtgärder före avtalsslutande, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet genom vilken behandling av personuppgifter blir nödvändig, såsom för att fullgöra skatteförpliktelser, baseras behandlingen på art. 6 para. 1 mening 1 lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skulle skadas i våra lokaler och som ett resultat av hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part I så fall skulle behandlingen grundas på art. 6 (1) meningen 1 lit. d GDPR. Slutligen skulle bearbetningsverksamheten kunna baseras på art. 6 (1) meningen 1 lit. f GDPR. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts. Sådan bearbetning är tillåten för oss särskilt eftersom de specifikt nämndes av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg den att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund till den registeransvarige (skäl 47, meningen 2 i GDPR).

 

Varaktighet under vilken personuppgifterna lagras

Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter utgången av perioden raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt om de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda avtalet.
För rättsanspråk spelar preskriptionstiden också roll för lagringstiden. Det kan vara t.ex.
Rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser är till exempel tillhandahållande av personuppgifter; nödvändighet för ingående av avtalet; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av utebliven tillhandahållande.
Vi vill informera dig om att tillhandahållande av personuppgifter ibland krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). Ibland, för att ingå ett avtal, kan det vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter som i efterhand måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag sluter ett avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta en av våra anställda. Vår medarbetare kommer att informera den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vad konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna skulle bli.

 

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

 

Ändringar

Observera att vi kan komma att ändra vår integritetspolicy då och då för att återspegla våra tjänster, krav och lagändringar. Därför, när du besöker oss, kontrollera alltid vårt sekretessmeddelande för att få reda på sådana ändringar.

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar angående detta sekretessmeddelande eller praxis på denna webbplats är du välkommen att kontakta oss. E-post: datenschutz@loges.de

Dataskyddsinformation för arbetssökande

Vi är glada att du är intresserad av oss och söker eller har sökt en tjänst i vårt företag. Vi vill nedan ge dig information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med ansökan.

 

Vilka av dina uppgifter behandlar vi? Och för vilka ändamål?

Vi behandlar de uppgifter du har skickat till oss i samband med din ansökan för att kontrollera din lämplighet för tjänsten (eller andra lediga tjänster i vårt företag i förekommande fall) och för att genomföra ansökningsprocessen.

 

På vilken rättslig grund bygger det?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i detta ansökningsförfarande är i första hand den tyska paragrafen 26 BDSG. Enligt denna är den behandling av uppgifter som krävs i samband med beslut om upprättande av anställningsförhållande tillåten.
Skulle uppgifterna krävas för lagföring efter det att ansökningsprocessen avslutats, får databehandling utföras med stöd av kraven i art. 6 GDPR, särskilt för att skydda legitima intressen enligt art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. Vårt intresse består då i att hävda eller försvara anspråk.

 

Hur länge kommer uppgifterna att lagras? 

Uppgifter om sökande kommer att raderas efter 6 månader vid avslag.
I händelse av att du har samtyckt till ytterligare lagring av dina personuppgifter kommer vi att överföra dina uppgifter till vår sökandepool. Där kommer uppgifterna att raderas efter två år.
Om du har tilldelats en tjänst under ansökningsprocessen kommer uppgifterna från sökandedatasystemet att överföras till vårt personalinformationssystem.

 

Till vilka mottagare skickas uppgifterna vidare?

Din ansökningsdata kommer att granskas av HR-avdelningen efter mottagandet av din ansökan. Lämpliga ansökningar vidarebefordras sedan internt till avdelningscheferna för respektive ledig tjänst. Det fortsatta förfarandet samordnas sedan. I princip är det bara de personer i företaget som har tillgång till dina uppgifter som behöver detta för att vårt ansökningsförfarande ska kunna förlöpa på rätt sätt.

 

Var behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas uteslutande i datacenter i Förbundsrepubliken Tyskland.

 

Dataskyddsinformation för deltagare i våra undersökningar

Vi informerar dig härmed om din databehandling inom ramen för undersökningar. Dessutom får du information som krävs enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

 

Data och användningsändamål

Vårt utskick eller nyhetsbrev innehåller en allmän länk till undersökningen eller en personlig länk, eller ett dokument (PDF, webbsida, skriftlig form).
Deltagande är frivilligt och vi kommer inte att lagra dina uppgifter med en personlig referens. Uppgifterna kommer att anonymiseras. I synnerhet lagrar vi inte länken eller dokumenten i undersökningen tillsammans med deras data genom svaren.

 

Lagringstid

Uppgifterna för deltagande i undersökningen, det vill säga länken till din e-postadress, lagras endast till slutet av en komplett undersökning. Då anonymiserar vi det.

 

Datamottagare

Vi använder inte externa tjänsteleverantörer för undersökningar, annars kommer vi att informera dig igen innan undersökningen. Sändningar är krypterade.
Dina uppgifter kommer inte att överföras till eller behandlas i länder utanför EU

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för insamlingen och användningen av dina svar är genomförandet av det rättsförhållande som uppstår mellan dig och oss i och med ditt deltagande i onlineundersökningen, Art. 6 paragraf 1 lit a) GDPR. Du ger ditt samtycke före undersökningen i våra inbjudningar till respektive undersökning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda ovanstående kontaktuppgifter eller datenschutz@loges.de.

 

Dokumentation (elektroniska loggfiler)
Som en del av den tekniska behandlingen av onlineundersökningar samlas vissa uppgifter in av tekniska skäl.
När du anropar en enskild sida i onlineundersökningen registrerar våra webbservrar din dators IP-adress, adressen (URL) till den anropade sidan, datum och tid för anropet, eventuella felmeddelanden och, om tillämpligt, operativsystemet och webbläsarprogramvaran för din slutenhet samt webbplatsen från vilken du besöker oss i en loggfil som standard.
Vi använder loggfilens data uteslutande för att säkerställa funktionaliteten hos våra tjänster (t.ex. felanalys, säkerställande av systemsäkerhet och skydd mot missbruk) och raderar dem efter 90 dagar. Vi länkar inte loggfildata till ditt namn, din e-postadress eller dina svar.
I den mån loggfildata kvalificerar som personuppgifter i enskilda fall är den rättsliga grunden för behandlingen av loggfilsdata våra legitima intressen (felanalys, säkerställande av systemsäkerhet och skydd mot missbruk), art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.
Undersökningar som görs utifrån dokument (PDF, pappersblankett etc.) innehåller inte heller några personuppgifter i handlingarna för att säkerställa fullständig anonymisering och behandling vad gäller dataskydd.

Dataskyddsinformation om läkemedelssäkerhet

Version: Maj 2021

 

Bakgrund
Detta uttalande informerar dig om hur företagets legala enhet för Dr. Loges & Co. GmbH (hädanefter kallad "Dr. Loges", "vi", "vår" eller "oss"), registrerats som innehavare av marknadsföringstillståndet för det berörda läkemedlet, tillsammans med dess dotterbolag, samlar in, lagrar, bearbetar, använder och avslöjar dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.
Omfattningen av detta uttalande är begränsat till insamling och behandling av dina personuppgifter i samband med Syftet. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta uttalande och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), den schweiziska federala dataskyddslagen och andra lokala lagar som är tillämpliga i din jurisdiktion som reglerar behandlingen av personuppgifter.

 

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?
I samband med Syftet kan vi behandla personuppgifter relaterade till följande kategorier av dig:
Rapporter om biverkningar/intoleranser
Hos en patient/användare:

 • Kön
 • Titel
 • Förnamn Efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information om beredningen
 • Typ av inkompatibilitet
 • Innehållsdata i ditt meddelande

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Rapporter om biverkningar/intoleranser
Eventuella personuppgifter som rör läkemedelsbiverkningar/biverkningar eller andra läkemedelssäkerhetsåtgärder kommer endast att användas för identifiering, bedömning, förståelse och förebyggande av risker eller biverkningar av läkemedel. Dina personuppgifter lagras i vår säkerhetsdatabas som regelbundet analyseras för vanliga mönster. Om du är reporter kan dina personuppgifter komma att behandlas vidare i samband med uppföljningsaktiviteter.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för de syften som anges i detta uttalande för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (artikel 6(1)(c) GDPR) och av allmänintresse på området för folkhälsa (artikel 9(2)( i) GDPR).

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter:

 • till hälsomyndigheter
 • inom Dr. Loges & Co. GmbH
 • till dotterbolag och
 • till partnerföretag som stödjer oss (t.ex. försäljningspartners, tjänsteleverantörer som är skyldiga till dataskydd i den mening som avses i art. 28 GDPR, konsulter skyldiga till sekretess, IT-tjänsteleverantörer, etc.).

Endast den minsta nödvändiga informationen ingår i alla rapporter som delas. Patienternas namn, namnförkortningar och kontaktuppgifter tas alltid bort i den mån gällande lag tillåter.

 

Hur garanteras säkerheten för dina personuppgifter?
Vi har implementerat lämpliga toppmoderna tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas för läkemedelssäkerhetsändamål. Dessa inkluderar procedurer som är utformade för att begränsa åtkomsten till personuppgifter till de anställda som behöver dessa uppgifter under sitt arbete.
Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder för att skydda personlig information från oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada och från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.
Där det är rimligt behandlar vi personuppgifter i krypterad, pseudonymiserad form.

 

Hur länge kommer dina personuppgifter att sparas?
Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med tillämpliga lagar och bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta uttalande eller på annat sätt i enlighet med gällande tillämpliga riktlinjer för läkemedelssäkerhet (från och med 06/2021).

 

Vilka dataskyddsrättigheter har du?

Enligt GDPR och alla nationella dataskyddslagar i EU:s medlemsstater har du rätt:

 • för att kontrollera om vi har personuppgifter om dig och, i så fall, för vilka ändamål och vilken typ av personuppgifter, samt att begära en kopia av dessa uppgifter
 • begära rättelse eller radering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller har behandlats för andra ändamål än de som nämns ovan
 • kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter
 • om databehandlingen baseras på ditt samtycke, att när som helst återkalla detta samtycke utan att detta påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycket som skedde före återkallelsen
 • begära information om identiteten eller kategorin av tredje parter till vilka dina personuppgifter överförs; och
 • lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i ditt land.

 

Observera dock att enligt tillämplig lag kan dessa rättigheter begränsas på grund av specifika omständigheter kring bearbetningsaktiviteten. Observera att Dr. Loges inte kan radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem på grund av dess juridiska skyldigheter enligt lagstiftningen om läkemedelsövervakning. Om du har några frågor eller funderingar angående dessa rättigheter kan du kontakta oss.

Barn

Vårt erbjudande riktar sig i grunden till vuxna. Personer under 18 år bör inte överföra några personuppgifter till oss utan samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Uppdateringar av detta uttalande

Vi kan uppdatera denna redogörelse då och då på grund av ändrad juridisk, teknisk eller affärsmässig utveckling. När vi uppdaterar våra uppgifter, beroende på hur väsentligt ändringarna är, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om ändringarna vi har gjort.
Du kan se när dessa uppgifter senast uppdaterades genom att titta på datumet i början av detta uttalande bredvid "senast uppdaterad".

Den registrerades rättigheter

1. återkallande av samtycke
Om behandlingen av personuppgifter baseras på lämnat samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

2. rätt till information
Om personuppgifter behandlas kan du när som helst begära information om dessa personuppgifter och om följande information:

(a) syftena med behandlingen;

(b) de kategorier av personuppgifter som behandlas.

c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

(d) om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet;

(e) förekomsten av en rättighet att få rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig, eller begränsning av behandling av den registeransvarige, eller en rätt att invända mot sådan behandling;

(f) Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;

(g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om uppgifternas ursprung.

(h) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken i fråga och omfattningen och avsedda effekterna av sådana behandling för den registrerade.

(i) Om personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation har du rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 DPA-förordningen i samband med överföringen. Vi kommer att tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som är föremål för behandlingen. För ytterligare kopior du begär som privatperson kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader. Om du gör begäran elektroniskt ska informationen lämnas i ett vanligt förekommande elektroniskt format, om inte annat anges. Rätten att få en kopia enligt artikel 20 ska inte inverka på andra personers rättigheter och friheter.

3. rätt till rättelse och komplettering
Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en kompletterande förklaring.

4. rätt till radering ("rätt att bli glömd")
Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar personuppgifterna om dig utan dröjsmål och vi är skyldiga att radera personuppgifter utan dröjsmål om något av följande skäl föreligger:

(a) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
(b) den registrerade återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen i enlighet med artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
(c) den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen eller den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
(d) personuppgifterna har behandlats olagligt.
(e) raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och är skyldig att radera dem enligt punkt 1, ska den vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna. uppgifter som en registrerad har begärt att de raderar alla länkar till eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter.

Rätten till radering ("rätten att bli bortglömd") existerar inte i den mån behandlingen är nödvändig:

 • att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;
 • för efterlevnad av en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i samband med utövandet av officiell myndighet som ligger hos den registeransvarige.
 • av skäl av allmänintresse på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 h och i och artikel 9.3 i GDPR;
 • för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, där den rättighet som avses i punkt 1 sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt skada uppnåendet av syften med sådan behandling, eller
 • för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om något av följande villkor är uppfyllt:

(a) riktigheten av personuppgifterna bestrids av den registrerade under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.

(b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av personuppgifterna;

(c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

(d) den registrerade har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR så länge det ännu inte är klart om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor ska sådana personuppgifter behandlas, förutom att de lagras, endast med den registrerades samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna av en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av väsentligt allmänintresse i unionen eller en medlemsstat.

6. rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvarige till vilken uppgifter lämnades, förutsatt att:

a) behandlingen är baserad på samtycke enligt artikel 6.1 (a) eller artikel 9.2 (a) eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 (b) GDPR och

b) Bearbetningen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden.

När du utövar rätten till dataportabilitet enligt punkt 1 har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt. Utövandet av rätten till dataportabilitet påverkar inte rätten till radering ("rätten att bli glömd"). Denna rätt ska inte gälla för behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänintresse eller vid utövande av myndighetsutövning som tillkommer den registeransvarige.

7. invändningsrätt
Du har rätt att när som helst invända mot den behandling av personuppgifter som rör dig som utförs på grundval av artikel 6(1)(e) eller (f) GDPR; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige ska inte längre behandla personuppgifterna såvida den inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas i syfte att direktmarknadsföra, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i syftet med sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för dessa ändamål.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58/EG, kan du utöva din rätt att invända med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som utförs för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1, om inte behandlingen är nödvändig för utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

Du kan när som helst utöva rätten att göra invändningar genom att kontakta respektive ansvarig.

8. rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet
De ska också ha rätt att, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de är bosatta, på arbetsplatsen eller på platsen för den påstådda överträdelsen, om uppgifterna personen anser att behandlingen av personuppgifter som rör dem strider mot denna förordning.

9. rätt till effektiva rättsmedel
Utan att det påverkar eventuella tillgängliga administrativa eller icke-rättsliga rättsmedel, inklusive rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 GDPR, ska du ha rätt till ett effektivt rättsmedel om du anser att dina rättigheter enligt denna förordning har varit intrång till följd av behandling av dina personuppgifter som inte är i enlighet med denna förordning.

Alla frågor eller funderingar angående användningen av din personliga information ska ställas till: datenschutz@loges.de.